Post-Merger Integration [PMI]

tzn. integrácia po spojení firiem

Mamy veľké skúsenosti v oblasti integrácie operatívnych častí podnikov (Výroba     a Dodávateľský reťazec) počas zlúčení/fúzií podnikov. V rámci projektu pomáhame spracovať a implementovať novú organizačnú štruktúru zlúčených firiem, robíme prehliadku a reorganizáciu postupov v oblasti Dodávateľského reťazca, Logistiky, Nakupovania, Výroby a Kvality a Vývoja, snažiac sa nájsť spoločný a súdržný sys- tém raportov a ukazovateľov výkonnosti (KPI). Vypracovávame optimálne riešenia založené na skúsenostiach zlúčených firiem a na najlepších postupoch používaných Podnikmi svetovej triedy.

Počas projektu konzultant plní dvojitú úlohu:

  • „tvrdú a odbornú” – poradenstvo pri vypracovaní spoločných riešení založe- ných na znalostiach a skúsenostiach
  • „mäkkú a mediačnú” – sledovanie podnikovej kultúry zlučujúcich sa firiem, predvídanie a i neutralizácia prípadných problémových miest.

Prijímajúc objednávku informujeme klienta, že v priebehu okolo 3 mesiacov možno vykonať 80 percent činností spojených so zlúčením a ostatné 20% ostáva na ďal- ších 6 až 12 mesiacov.
Operatívnu integráciu v uvedenom rozsahu sme vykonali okrem iného počas fúzie firiem: HOOP a Kofola, Vistula a Wólczanka, Agros-Fortuna a Sonda.