HQLCP – High Quality Low Cost Purchasing

Revízia a redukcia všeobecných nákladov podniku

Riadenie základných nákladových činiteľov a nákup základných surovín sú preva- žne dobré chápané manažmentom a teda presne analyzované, plánované a kon- trolované. Často sa však stáva, že na analýzu menej významných nákladových činiteľov nie je čas, alebo sa im nevenuje potrebná pozornosť. Podrobná analýza     a prijatie jednoduchých metód a procedúr môže stav týchto oblasti vylepšiť a môže sa stať zdrojom merateľných úspor.

Naša ponuka obsahuje revíziu a optimalizáciu nasledovných oblastí:

  • nákup materiálu, surovín a obalov, fungovanie nákupného oddelenia, analýza dodávateľov,
  • logistika a špedícia (vonkajšia preprava),
  • efektivita využitia logistických zásob (sklady, vysokozdvižné vozíky, dopravné prostriedky),
  • odpadové hospodárstvo a recyklačné poplatky,
  • iné služby poskytované vonkajšími subjektami (sklady, údržba strojov a zaria- dení, obsluha kotolne, ochrana majetku, upratovanie).

Projekty HQLCP obsahujú analýzu a porovnanie cien, podmienok a nákupných pos- tupov. Na tomto základe sa ohodnotí potenciál úspor a stanovia sa úlohy potrebné na ich dosiahnutie. V etape implementácie pomáhame zákazníkovi dosiahnuť predpokladané úspory.