ArtPLANN

Prognózovanie predaja a plánovanie výroby

Štruktúra každého podniku sa vo všeobecnosti delí na trhovú časť (marketing        a predaj) a operatívnu časť (výroba, vnútorná a vonkajšia logistika, skladovanie, nákup materiálu a surovín a popredajné služby). Na hranici týchto útvarov sa vys- kytujú prirodzené problémy a trenia, ktorým sa nedá úplne vyhnúť, ale ich možno do istej miery obmedziť:

  • dobrým projektovaním a implementáciou postupov prognózovania a plánova- nia výroby,
  • vytvorením a uplatňovaním zásad správnej komunikácie medzi obchodnými     a operačnými útvarmi,
  • vypracovaním vzájomného pochopenia, a predovšetkým pochopením a akce- ptovaním obchodnou časťou obmedzení operatívneho úseku
  • vytvorením štruktúry stretnutí (plánovacia skupina),
  • implementáciou jednoduchých informačných nástrojov, zabezpečujúcich efektí- vne a súdržné komunikovanie, ktoré nahradia – často chaotickú – výmenu emailov a súborov programu Excel.
Výsledkom implementácie projektu ArtPLANN je zvýšenie efektívnych výrobných kapacít dosiahnuté pomocou zníženia počtu zmien a účinnejšieho systému informo- vania o nich ako aj obmedzenie strát, v prípade ktorých sú na vine operatívne út- vary spoločnosti, napr. výpadkov tovaru (tzv. out-of-stocks) a spätných objedná- vok (tzv. back-orders) pri súčasnom znížení skladových zásob.