Lots of other things

Veľa iných zaujímavých vecí

Realizujeme rozličné netypické úlohy a riešime neštandardné problémy, ktoré si vyžadujú netypický a tvorivý prístup. Ku každému problému pristupujeme individu- álne, na základe podrobnej analýzy situácie, požiadaviek Klienta a našich skúseno- stí. Táto oblasť našej pôsobnosti zahrňuje:

Netypické operatívne problémy, ako sú napríklad:

 • analýza skrytých rezerv na náklady,
 • analýza investičných rizík,
 • analýza ohrození spôsobených neetickým správaním sa kontrahentov alebo zamestnancov,
 • zvýšenie ukazovateľa Všeobecnej výkonnosti zariadení (OEE).
Prispôsobené školenia a tréningy , okrem iného:
 • vyučovanie analýzy numerických údajov,
 • interpersonálne zručnosti,
 • odborné tréningy v oblasti riešenia problémov,
 • Štatistická kontrola postupov (Statistical Process Control, SPC),
 • zavedenie ukazovateľa všeobecnej efektivity zariadení (OEE),
 • tréningy podporovania vysokej výkonnosti,
 • školenia a tréningy určené pracovníkom výrobného dozoru a dozoru údržby strojov a zariadení z oblasti vedenia na výrobnom oddelení,
 • kľúčové ukazovatele účinnosti (Key Performance Indicators, KPI).
Post-Merger Integration, tzn. integrácia po spojení firiem [PMI]
Máme veľké skúsenosti v oblasti integrácie operatívnej časti (Výroba a Dodávateľ- ský reťazec) pri zlúčení/fúzii organizácií. Vykonávali sme operatívnu integráciu       v týchto oblastiach počas fúzií týchto firiem: HOOP a Kofola, Vistula a Wólczanka, Agros-Fortuna a Sonda.

Interim Management, tzn. časové obsadzovanie manažérskych pozícií [IM]


Komplexná analýza údajov vo firme, teda „Všetko, čo ste chceli vedieť    o svojej firme, ale balí ste sa opýtať“ [WCCW]

ako aj
Riešenie všetkých problémoch, ktoré nahlási Klient, pri ktorých, podľa nášho názoru, sme schopní mu pomôcť.