Supply Chain

Dodávateľský reťazec

Procesy v rámci Dodávateľského reťazca, vrátane prognózovania dopytu (Demand Forecasting), operatívne plánovanie (Sales & Operations Planning), strategické ria- denie zásob (Strategic Inventory Management), logistika, skladovanie, nakupova- nie a všeobecné znižovanie operatívnych nákladov firmy.

Táto oblasť obsahuje analýzu fungovania procesov v rámci Dodávateľského reťazca a odporúčania optimálnych riešení v oblastiach:

  • implementácie a vylepšovania procesu prognózovania dopytu v organizácii,
  • fungovania nákupných procesov v organizácií z hľadiska efektivity činností,
  • organizácie procesu riedenia informáciou vo firme na základe metodológie SOP (Sales & Operations Planning),
  • organizácie a vylepšovania fungovania procesov plánovania výroby,
  • hodnotenia a implementácie techník strategického riadenia zásob,
  • fungovania procesov vnútornej a vonkajšej dopravy,
  • odpadového hospodárstva a recyklingových poplatkov,
  • organizácie práce skladu,
  • služieb poskytovaných vonkajšími subjektami,
  • služieb upratovania a ochrany majetku.
Sme členom organizácie združujúcej odborníkov v oblasti Reťazca dodávok:
APICS The Association for Operations Management a
International Institute of Forecasters (IIF).