Smart Practical Logic

Komplexné poradenstvo pre výrobné a obchodné spoločnosti

Spoločnosť SPL vznikla v roku 2000. Jej zakladatelia získali skúsenosti v medziná- rodnej konzultačnej spoločnosti McKinsey & Company a aj prácou na manažérs- kych funkciach vo veľkých výrobných firmách. Súčasní partneri a spolupracovníci sú skúsenými konzultantmi, ktorí tiež pracovali na manažérskych pozíciách (aj      v rámci projektov interim management). Vďaka tomu pri príprave návrhov máme vždy na zreteli reálne možnosti ich uplatnenia.

Podľa potreby môžeme priamo riadiť implementáciu projektu a môžeme dokonca aj plniť dočasné operatívne úlohy. Vďaka veľkým skúsenostiam, dobre pripraveným podkladovým materiálom a know-how, realizujeme projekty malým tímom vlast- ných pracovníkov, aby sme maximálne angažovali zamestnancov zákazníka a u- možnili im získať čo najviac znalostí.

Medzi 2004 a 2012 naša spoločnosť spolupracovala s medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou Competitive Capabilities International (CCI), ktorá sa špecializuje na implementáciu zásad Podnikov svetovej triedy (World Class Manufacturing). Spoločne sme realizovali projekte implementácie zásad Podnikov svetovej úrovne v rôznych odvetviach na celom svete.

Od konkurencie sa podľa nás líšime tým, že naša práca veľmi rýchlo prináša mera- teľné výsledky, ktoré sa odzrkadľujú v ekonomickom výsledku zákazníka, okrem iného v znížení stavu obežných aktív, zlepšení dostupnosti alebo využitia zásob (skladovacie plochy, práca zamestnancov) a v prípade výrobných závodov aj vo zvýšení výkonu zariadení a znížení strát a úrovne plytvania.

Naša misia: WE IMPROVE THE WORLD BY IMPROVING YOUR BUSINESS

Naša vízia:

  • Stať sa najlepšou poradenskou spoločnosťou v Európe, špecializovanou na operatívne otázky.
  • Zaistiť naším Zákazníkom trvalé výhody presahujúce očakávania, a poskytovať ich zamestnancom naše znalosti, skúsenosti a hodnoty.
  • Meniť spôsob myslenia a vnímania problémov zamestnancami Klienta.
  • Zabezpečovať spolupracovníkom zaujímavú a tvorivú prácu, atraktívnu odme- nu, dobrý štandard života a priateľské medziľudské vzťahy.

Sme členom organizácie združujúcej odborníkov v oblasti Reťazca dodávok:
APICS The Association for Operations Management a
International Institute of Forecasters (IIF).