Supply Chain

Dodávateľsky reťazec. Proce- sy v rámci Dodávateľského reťaz- ca, vrátane prognózovania dopytu (Demand Forecasting), operatívne plánovanie (Sales & Operations Planning), strategické riadenie zá- sob (Strategic Inventory Manage-ment), logistika, skladovanie, na- kupovanie a všeobecné znižova- nie operatívnych nákladov spolo- čnosti.

Production

Výroba. Aplikujeme systémy Vý- roby svetovej triedy (World Class Manufacturing), menované aj ako Najlepšie výrobné postupy. Im- plementované našou spoločnos- ťou projekty sa zakladajú na na elementoch programov TPM
a LEAN, nacielených na zlepšova- nie fungovania organizácie.

Lots of other things

Veľa iných zaujímavostí. Realizujeme rozličné netypické úlohy a riešime neštandardné problémy, ktoré si vyžadujú nety- pický a tvorivý prístup. S každým problémom sa zaobchádzame individuálne, na základe podrob- nej analýzy situácie, požiadaviek Klienta ako aj na základe našich skúseností.

Pri spolupráci s našimi partnermi realizujeme projekty implementácie postupov Výroby svetovej úrovne (World Class Manufacturing), podľa vyskúšanej vo svete metodológie.