HQLCP – High Quality Low Cost Purchasing

Przegląd i redukcja kosztów ogólnych zakładu

Zarządzanie podstawowymi czynnikami kosztotwórczymi oraz zakupy podstawo- wych surowców są zwykle bardzo dobrze rozumiane przez kierownictwo wyższego szczebla, a zatem dokładnie analizowane, planowane i nadzorowane. Często jednak zdarza się, że brakuje czasu bądź uwagi na analizę pomniejszych pozycji kosztowych. Szczegółowa analiza oraz przyjęcie prostych procesów i procedur może jednak te obszary poprawić i stać się źródłem wymiernych oszczędności.

Nasza propozycja to przegląd i optymalizacja takich obszarów, jak:

  • zakupy materiałów, surowców i opakowań, funkcjonowanie działu zakupów, analiza dostawców,
  • logistyka i spedycja (transport zewnętrzny),
  • efektywność wykorzystania zasobów logistycznych (magazyny, wózki widłowe, środki transportu),
  • gospodarka odpadami i opłaty produktowe,
  • inne usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne (magazyny, utrzymanie ruchu, obsługa kotłowni, ochrona mienia, utrzymanie czystości).
Projekty HQLCP obejmują analizę i porównanie cen, warunków oraz procedur zaku- powych. Na tej podstawie szacowany jest potencjał oszczędności i określane są działania konieczne do ich uzyskania. W fazie wdrożeniowej pomagamy Klientowi wyegzekwować przewidziane oszczędności.