Supply Chain

Łańcuch dostaw

Procesy w Łańcuchu Dostaw, w tym prognozowanie popytu (Demand Forecasting), planowanie operacyjne (Sales & Operations Planning), strategiczne zarządzanie zapasami (Strategic Inventory Management), logistyka, magazynowanie, zakupy
i ogólna redukcja kosztów operacyjnych firmy.

Obszar ten obejmuje analizę funkcjonowania procesów w Łańcuchu Dostaw oraz rekomendacje optymalnych rozwiązań w zakresie:

  • wdrażania oraz usprawniania procesu prognozowania popytu w organizacji,
  • funkcjonowania procesów zakupowych w organizacji pod kątem efektywności działań,
  • organizacji procesu zarządzania przepływem informacji w firmie na podstawie metodologii SOP (Sales & Operations Planning),
  • organizacji i usprawniania funkcjonowania procesów planowania produkcji,
  • oceny i wdrożenia praktyk strategicznego zarządzania zapasami,
  • funkcjonowania procesów transportu wewnętrznego i zewnętrznego,
  • gospodarki odpadami i opłat produktowych,
  • organizacji pracy magazynu,
  • usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne,
  • usług utrzymania czystości i ochrony mienia.
Jesteśmy członkiem organizacji zrzeszających ekspertów w dziedzinie Łańcucha Dostaw:
APICS The Association for Operations Management
International Institute of Forecasters (IIF)