Społeczna odpowiedzialność biznesu

Business Social Responsibility

To dobrowolna strategia, która uwzględnia społeczne, etyczne oraz ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z uczestnikami procesu rynkowego: klientami i partnerami biznesowymi, pracownikami i społecznością lokalną.

To sposób prowadzenia firmy, w którym priorytetem jest osiągnięcie równowagi między jej efektywnością i dochodowością a interesem społecznym.

Jako firma staramy się zwiększać pozytywny wkład w otoczenie, prowadząc poli- tykę zaangażowania społecznego. Poprzez swoją działalność pragniemy jednocze- śnie podnosić poziom kultury organizacyjnej firmy, zwiększać lojalność oraz odpo- wiedzialnie budować wizerunek i dobre relacje z otoczeniem, będąc konkurencją    na arenie biznesowej. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest więc wciela-  na jako integralny element strategii naszej firmy.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi – m.in. ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza w Krakowie – na rzecz budowania atmosfery społecznej i poli- tycznej, która sprzyja rozwojowi koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.


Wśród projektów sponsorowanych przez naszą firmę można wymienić:

  • Polsko-Ukraińskie Spotkania Gospodarcze (2007)
Międzynarodowe spotkania, adresowane do środowisk biznesowych Polski i Ukra- iny, kadry menadżerskiej, stowarzyszeń biznesowych oraz studentów MBA, miały na celu stworzenie forum dla wymiany opinii na temat projektów inwestycyjnych oraz wspólnych przedsięwzięć polsko-ukraińskich. [więcej..]
  • Ogólnopolskie Konferencje Dziennikarskie „Misje Czwartej Władzy” (2007        i 2008)
Zaplanowane debaty poruszały szerszy kontekst zagadnień związanych z mediami. Eksperci wraz z młodymi dziennikarzami podejmowali różnorakie kwestie, a wśród nich niewystarczające zainteresowanie mediów tematami międzynarodowymi, te- mat konfliktu między mediami publicznymi a prywatnymi, profesjonalizm zawodu dziennikarza czy relacje dziennikarz – polityk. [więcej...]
  • 5. edycja Nagrody im. Sergio Vieira de Mello (2008)
Pragnąc uczcić pamięć Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zje- dnoczonych ds. Praw Człowieka, Stowarzyszenie Willa Decjusza już 5. raz wręczyło Nagrodę jego imienia, przyznawaną za działania na rzecz pokojowego współistnie- nia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. W roku 2008 Nagrodę przyzanano Pani Krystynie Pryjomko-Serafin oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Projekt jest częścią polskiej kampanii „1001 działań na rzecz dialogu" realizowanej przez Fundację Dialogu Kultur im. Anny Lindh w celu umocnienia pokojowej koegzystencji oraz dialogu międzykulturowego w obszarze euro-śródziemnomorskim. [więcej...]
  • Ogrody Twórczości: Wystawa grafik Krzysztofa Skórczewskiego „Natura” (2008)
Wystawa wpisuje się w jubileuszowy cykl prezentujący dorobek twórczy wybitnego krakowskiego artysty. W prezentowanych miedziorytach autor zawarł własne wy- obrażenie ogrodów, zarówno tych rzeczywistych, przepełnionych zielenią i spląta- nymi gałęziami, jak i tych pozostających w sferze wspomnień i filozoficznych roz- ważań. Dla podkreślenia floralnej tematyki i egzystencjalnych odniesień, ekspozy- cja zaaranżowana została w zabytkowych wnętrzach Willi Decjusza na Woli Justo- wskiej, w malowniczym otoczeniu parku. [więcej...]
  • Letnia Szkoła Wyszehradzka
Ideą Letniej Szkoły jest budowanie integracji europejskiej bez niszczenia tych as- pektów kulturowych, które stanowią o odrębności i różnorodności naszej części Europy oraz przeciwdziałanie wzajemnym uprzedzeniom poprzez poznanie ich spo- łecznych i psychologicznych źródeł oraz mechanizmów powstawania. Uczestnicy warsztatów to studenci, doktoranci, młodzi nauczyciele i dziennikarze z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz - dodatkowo - obserwatorzy z innych krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich. Zajęcia (warsztaty, dyskusje) prowadzą wybit- ni specjaliści z całej Europy. [więcej...]
  • Dofinansowanie wyjazdów letnich dla harcerzy Tęczowy Szczep w Krakowie (2005, 2006) i współpraca szkoleniowa (2008)
Zaangażowanie społeczne młodych ludzi to podstawa przyszłego społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki aktywności i postawie moralnej takich grup jak harcerze kolejnym pokoleniom przekazywane są istotne umiejętności oraz wartości. Wspie- ranie inicjatyw tych młodych ludzi jest pomnażaniem kapitału społecznego. [więcej...]
  • Pomoc Brzeskim Pięcioraczkom poprzez finansowe wsparcie dla Fundacji Promocji Zdrowia (2007)
Fundacja Promocji Zdrowia organizuje i finansuje pomoc dla Brzeskich Pięcioracz- ków – Emilki, Kamilki, Karolka, Maji i Wiktorii Górków. Ze względu na stan zdrowia, dzieci wymagają stałej opieki medycznej i rehabilitacji. Koszty te wraz z kosztami bieżącego utrzymania znacznie przekraczają możliwości finansowe rodziców Kata- rzyny i Grzegorza Górków. Do tej pory ze środków zgromadzonych na wskazanym rachunku oraz środków własnych Fundacji udzielono pomocy Brzeskim Pięcioracz- kom na kwotę ponad sto tysięcy złotych (w tym 5 000 zł podarowane przez naszą firmę). [więcej...]

  • Patronat nad szkołą na Ukrainie (inspirowany projektem UPS)
Celem patronatu jest pomoc w utworzeniu i wyposażeniu sali jednej ze szkół w Tor- ganovicach na Ukrainie w sprzęt komputerowy, pokrycie kosztów podłączenia do internetu oraz nauczania informatyki, jak też zakup innego rodzaju sprzętu zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły itp. Pragniemy również zorganizować wymianę mło- dzieżową pomiędzy uczniami szkoły w Torganovicach i w Krakowie oraz umożliwić ukraińskiej młodzieży udział w obozie harcerskim. Wierzymy, iż w ten sposób przy- czynimy się do modernizacji szkoły, a uczniowie będą mieli dostęp do szerokiego zasobu informacji na całym świecie.